جانِ من سهل است

جانِ جانم اوست

دردمند و خسته‌‌ امـ

درمانم اوست‌‌♥️