خورشید هرجای آسمان

که می‌خواهد باشد

صبح من آن دمی‌ست که

تو پلک می‌گشایی و زیبایی چشمانت را

به رخ خورشید می‌کشی ...!