نماهنگ دانشجویان عاشورایی
شهیدعلم الهدی شهادتینون شرحی
حماسه ی شهادت شهیدعلم الهدی و یارانش
چگونه تا آخرین فشنگ جنگیدند ....
شعر و دکلمه : استاد غلامی سرای
کاری از : مرکز فرهنیگ شهید جدیری کهنموئی