روزگاری هم اگر دیوانه اش بود گذشت ،شمع من بودی پروانه من بودی گذشت