باخیالت زنده ام رویای من

تعبیر شو

در كنارم زندگى كن ، در کنارم پیرشو…