در خیالی

که خیالِ تو در آغوشِ من است

سر به زیر بال و پر می‌کشم از

دلتنگی