کم باش،

اصلا هم نگران کم شدنت نباش!

آن کس که اگر کم باشی گمت کند،

همانی ست که

اگر زیاد باشی حیفت میکند...