عصبانی بشید

بد اخلاقی کنید

هرکاری دلتون میخاد بکنید

ولی هیچوقت

کاری نکنید که آدم

حس کنه اضافیه...

حس اضافه بودن گند ترین حس دنیاست...

اگر جایی هم حس کردین اضافی اید

از اونجا برید

حتی اگه خونه خودتون باشه...!

همینemoji