آدم های خیالباف همیشه حالشان خوب است

با کسی که دوستش دارند

به مهمانی می روند

چای می نوشند و می رقصند

شادِ شادند

کسی را که دوستش دارند همیشه هست

نه می رود

نه می میرد

و نه خیانت بلد است

آدم های خیال باف خوشبخت ترینند

آنقدر فکر می کنند تا باورشان شود

وبلاخره هم روزی جذب می کنند آنچه را که میخواهند .