خوب من !

بیا!

بیاتا برویم ،

میان جنگلی آرام وتاریک

آنجایی که من باشم وتو باشی

و تمام احساسمان !