آدم...

چقدر خالیست از خودش

وقتی پُر است،

از یادِ کسی...!