ماهی سیاه گفت: هرچیزی به آخر می رسد. شب به آخر می رسد،روز به آخر می رسد. هفته، ماه، سال ...

من می خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ!

یا طور دیگری هم توی دنیا می شود زندگی کرد..؟