منم مثل همه انسانم اماکاملابااحترام هم به دیگران هم به حرفها وشخصیتاشون