حقیقت آیینه ای بود که از آسمان

و از دست خدا به زمین افتاد و شکست!

هر کس تکه ای از آن را برداشت

خود را در آن دید

گمان کرد حقیقت نزد اوست!حال

آنکه حقیقت نزد همگان پخش بود