ساعتِ دنیای من

کوک است با لب‌های تو

صبح را بیداری چشم تو تعیین می‌کند ...!