آن بهشتی که همه

درطلبش معتکفند

منِ کافرهمه شب

باتوبه آغوش کشم