‏من همونی ام که وقتی ماسک هم میزنی به صورتت احوالت رو متوجه میشم. چون من تو رو از ‎چشمات میخونم.