همه چیز را به همگان نتوان گفتن
‏ مـتعصب تکفیر می کند
‏ لاابالی نیشخند و تحقیر