چه فرقی میکند چشم هایت چه رَنگی ست ..

یا مُژه هایَت فِر و بُلندست یا نه ؟!

من جانم را برای نگاهِ روشنَت میدهم

و اگر چشمانت به اشک نِشیند ،

نَفَسم می رود ..

کاش می‌دانِستی ..

دَم و بازدَم مَن ،

وابسته شُده به

باز و بسته شدنِ چشمانت ..