موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید

موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی

دوست بداری، موفق خواهی بود.