"دوسـت‌داشتـن"

یڪ زن دَلیلی نمی‌خواهـد

امـّا دِلِ یَلی می‌خـواهد ...