انتظاز سخت است

فراموش کردن سخت است

اما اینکه ندانی

باید انتظار بکشی یا فراموش کنی

از همه سخت تر است...