صدایت میکنم با عشق

جوابم میدهی با جان

همین جان گفتنت عشقم

هوایی میکند دل را...