آنقدر زیر گوش شب از عشق گفتیم
تا عاشقش کردیم..
حالا شب مردی شده که راه می رود
و بغض هایش را توی دل ما خالی می کند...

🔻زهرا_سرکارراه