آدم باید جوری دوستت دارم بگوید

که گره ی ماندنش

با دندانِ هیچ رفتنی

باز نشود ...