به شوق آمدن صبح

شب را بیدار ماندم،

تا زودتر از آفتاب

به چشم‌های تو

وارد شوم....

و بی تابانه بگویم:

امروز بیشتر از دیروز

«دوستت دارم»