من هنوز معتقدم وقتی دوسِش داری و دوستت داره،به هم محرمید...