هرچقدر هم ساختگى

براى يكبار هم كه شده

بحثى بينِ خودتان راه بياندازيد...

آدمها

نيمى از خودِ واقعىِ شان را

لابلاىِ دعواها نشان ميدهند!