روىِ پيشانىِ آدم ها هم همانند داروها بايد

"عوارضشان" را بنويسند..

مثلاً

خيسى چشم..

پُف كردنِ پلك ها..

بى خوابى..

بى اعتمادى..

چشم انتظارى..