عشق

همین است

همین که

یک ذره از تو

می شود تمام من ...