جناب آقای مهندس زارع

اندوه از دست رفتن پدر زن گرامی تان حاج کاظم صبری کهنموئی دلمان را به درد آورد . در این ایام که باید از دور دل داغدارتان را تسکین دهیم برخود وظیفه می دانیم ضمن تسلیت این اندوه بزرگ ، خویشتن را در غم بزرگتان سهیم بدانیم . امیدواریم خداوند بزرگ به شما در این مصیبت ودرد صبر جزیل عنایت فرماید.

مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی