من بلد نیستم حالتو خوب کنم
ولی میتونم باهات غصه بخورم