بي عشق از دنياي آدم ها چه مي ماند؟
تو فكر كن درس رياضي بي عدد باشد