اگر مدعی هستید که دوستش دارید

نمیخواهد کار خارق العاده ای بکنید

در دنیای شلوغ امروز

که هیچکس حوصله ی هیچکس را ندارد

گوش شنوای حرف هایش باشید

آدم گاهی دلش میخواهد ...

بدون اینکه خودش را سانسور کند

بی پروا حرف بزند

برای کسی که قضاوت کردن بلد نیست...