ماجرای بدست آوردنت

مثل کنکور بود

آن همه تلاش

آن همه بیخوابی

آن همه امید

و اما در یک ساعت خاص

تمام امید و آرزوهایم

بر باد رفت

و در آزمون ورودی قلبت

نفری دیگر قبول شد 💔