تو بهانه ی هر روز منی

بهانه ی زندگی کردن

و نفس کشیدن

بهانه ی تکرار دوستت دارم ...