زن ها تنهاییشان را

گریه میڪننـــــد . . .

مــــــَردها گریه هایشان را

تنهایـــی ...