من،

برای آن که چیزی از خود به تو بفهمانم،

جز چشمهایم،

چیزی ندارم...