در دینِ تو برای ایمان نیازی به معجزه نیست

چَشمان تو ؛ معجزه ی دینِ توست