شده آنقَدَر محوِ چشمهايش باشى

كه صدايش را نشنوى...؟