شب همیشه،

وقت خواب نیست

برای هرکس که دل داده ست

شب آغاز بی قراری ست