طُ ماهِ شب های منی ای عشق!

دورِ طُ می‌گرده جهانِ من...