اگر تنهایی را

از خودم کم کنم،

میماند یک تو،

که دلتنگِ من نیست...