و باز هم عشق در نگاه اول؛

اینبار با توصیف :صد آرزو به گرد دلم در طواف بود

از حیرتِ جمال تو بی آرزو شدم