روزهایی كه بی تو می گذرد

گرچه بـا یاد توست ثانیه هاش

آرزو باز می کشد فریاد

در کنار تو می گذشت٬ ای کاش