می‌خواهم همیشه ڪنارم باشی

تا اگر اندوه زمین روے شانه‌هایم افتاد

به سمت «تــو» ڪج شوم ..!!