هیچ حسی به دردت نمی خورد

جز اینکه کسی که

دوستش داری،دوستت بدارد...