‏هیچ کس نتوانست
رفاقت و دوستی را
معنا کند
جز
گذر زمان
و بازی های روزگار..