اگر بنا بر احکام
طبیعت زندگی کنی
هیچ گاه تنگدست نخواهی بود.
اگر بنابر هنجار بشر
زندگی کنی
هیچ گاه غنی نخواهی بود.