میدونی چی...

بیشتر از همه

آدمو داغون میکنه؟

این که هر کاری در توانت هست

براش انجام بدی...

آخرش برگرده بگه :

مگه من ازت خواستم!